ส่วนประกอบของพืช

รากของพืช

รากมีหน้าที่ ดูดน้ำ และอาหาร ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ


ฟังเสียงคุณครูซ้ำ