ภาพรวมรายวิชา


ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มผู้เรียน : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ที่สนใจ

คำอธิบายรายวิชา
 
  สังเกต  สำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลอธิบาย อภิปรายและเปรียบเทียบบอก
ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ลักษณะและหน้าที่ของ ราก
ลำต้น ใบ ดอก ผล ของพืชท้องถิ่น ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
ของสัตว์ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ลักษณะ
หน้าที่อวัยวะภายนอกของมนุษย์ การทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่าง ๆ
และใช้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหาในการเรียน

เรื่องที่ เนื้อหา
1. ส่วนประกอบของพืช
2. ประโยชน์ของพืช
3. ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
4. การบำรุงรักษาพืช
5. ประเภทของพืช

กลับขึ้นไปข้างบน